แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
22% Complete
3 of 45
ข้อที่ 3.

เด็กหญิงสวยทำการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ำ โดยจัดการทดลองดังภาพแล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของฟองแก๊ส พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที ฟองแก๊สเคลื่อนที่ไป 10 cm. หากเด็กหญิงสวยต้องการทำให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้นในเวลาเท่าเดิมเด็กหญิงสวยควรปรับการทดลองอย่างไรจึงจะเหมาะสม

เฉลย

ตอบ 3) เพิ่มพัดลมเป่าบริเวณใบของพืช

ข้อ 1) 2) และ 4) เป็นการปรับปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการคายน้ำของพืชลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้น้อยลง ส่วนข้อ 4) เป็นการปรับปัจจัยที่ส่งผลให้อัตราการคายน้ำของพืชเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ฟองแก๊สเคลื่อนที่ได้ไกลขึ้น

ทบทวนบทเรียน
การตอบสนองของพืช | 1757 views