แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2
29% Complete
2 of 45
ข้อที่ 2.

ตัดชิ้นมันฝรั่งออกเป็นทรงลูกบาศก์ขนาด 5 กรัมเท่ากัน จำนวน 4 ชิ้น และนำไปแช่ในบีกเกอร์ที่มีสารละลายความเข้มข้นแตกต่างกัน เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นนำชิ้นมันฝรั่งทั้ง 4 ชิ้นออกมาชั่งน้ำหนัก และบันทึกผลได้ดังตาราง

จากผลการทดลอง ข้อใดเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในแต่ละบีกเกอร์ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุดได้ถูกต้อง

เฉลย

ตอบ 1)  C B A D

เนื่องจาก มวลของชิ้นมันฝรั่งที่ลดลง หมายถึง น้ำออสโมซิสออกจากเซลล์มันฝรั่งมากกว่าเข้าเซลล์ ซึ่งเกิดเมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าเซลล์ มวลของชิ้นมันฝรั่งที่เพิ่มขึ้น หมายถึง น้ำออสโมซิสเข้าเซลล์มันฝรั่งมากกว่าออกจากเซลล์ ซึ่งเกิดเมื่อนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าเซลล์ ดังนั้นหากต้องการเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายที่นำมันฝรั่งไปแช่ จากความเข้มข้นสูงสุดไปต่ำสุด ต้องเรียงจากสารละลายที่ทำให้มวลของมันฝรั่งลดลงมากที่สุดไปจนถึงสารละลายที่ทำให้มวลของมันฝรั่งเพิ่มมากที่สุด

ทบทวนบทเรียน
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 13689 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 1114 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 2307 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 5385 views
การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ | 1149 views