ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
10 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ