แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่ง

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
18 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ