หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 50 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
MAPA211554 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่2 17 ป.2 88.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA211553 แนวข้อสอบ LAS คณิตศาสตร์ ปี 2550 ชุดที่1 15 ป.2 57.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA210358 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกและการลบ 25 ป.2 44.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA210206 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวกเเละการลบ 5 ป.2 34.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA210191 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องการบวก ลบ คูณ หาร 10 ป.2 44.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA209948 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 1,000 10 ป.2 19.7K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA209941 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนไม่เกิน 1,000 10 ป.2 15.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA208263 ข้อสอบการบวกการลบ 5 ป.2 27.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA207663 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 25 ป.2 8.5K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA205169 ข้อสอบการคูณ 10 ป.2 48.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA203332 ข้อสอบการหาร 5 ป.2 52.4K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA203328 ข้อสอบการคูณ 10 ป.2 47.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA202753 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 19 ป.2 46.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA202751 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 20 ป.2 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA202749 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 20 ป.2 25.1K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA202747 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 20 ป.2 26.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA202745 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 20 ป.2 90.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA02615 ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 เรื่องคณิตคิดเลขเร็ว 10 ป.2 39.9K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201753 ข้อสอบการคูณเบื้องต้น 10 ป.2 7.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201250 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน 15 ป.2 63K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201249 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา 20 ป.2 56.6K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201248 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง เงิน 15 ป.2 39K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201247 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาร 20 ป.2 26K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201246 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ 15 ป.2 28.8K เริ่มทำข้อสอบ
MAPA201245 แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิต 15 ป.2 35.7K เริ่มทำข้อสอบ