แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ