แนวข้อสอบ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ