ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เรื่อง สีสัน ชุดที่4

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ