หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 205 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMB613580 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ปีการศึกษา 2562 40 ม.6 14.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613556 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3 58 ม.6 3.3K เริ่มทำข้อสอบ
MB613550 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุุดที่ 2 58 ม.6 30.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613539 ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 50 ม.6 14.8K เริ่มทำข้อสอบ
KA013530 แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 1 58 ม.6 30.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613322 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 4 20 ม.6 32K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613319 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 3 20 ม.6 8.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613316 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ม.6 8.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613315 ข้อสอบ O-NET ม. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ม.6 37.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613265 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 2 9 ม.6 12K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613257 ข้อสอบวิชาสามัญ เคมี ปี 2555 ชุดที่ 1 25 ม.6 13.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613245 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 5 19 ม.6 14.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613244 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 4 19 ม.6 7.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613243 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 3 19 ม.6 5.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613242 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 2 19 ม.6 7.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613241 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2556 ชุดที่ 1 20 ม.6 11.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613225 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 5 20 ม.6 6.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613224 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 4 20 ม.6 7.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613223 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 3 20 ม.6 4.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613222 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 2 20 ม.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613221 ข้อสอบวิชาสามัญ ชีววิทยา ปี 2555 ชุดที่ 1 20 ม.6 9.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613220 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 2 12 ม.6 5.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613219 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2556 ชุดที่ 1 13 ม.6 4.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613218 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 2 12 ม.6 3.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613217 ข้อสอบวิชาสามัญ ฟิสิกส์ ปี 2555 ชุดที่ 1 13 ม.6 5.6K เริ่มทำข้อสอบ