วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่10

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
13 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ