วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่12

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.1
จำนวน
11 ข้อ
เวลา
12 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ