หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 42 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
HEMA112739 ระบบประสาทเเละต่อมไร้ท่อ 5 ม.1 64.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111886 ยาเสพติด 10 ม.1 169.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111829 การปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยอย่างปลอดภัย 10 ม.1 65.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111813 สมรรถภาพทางกาย 10 ม.1 77.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111798 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริม สุขภาพ 10 ม.1 54.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111782 การป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 10 ม.1 54.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111769 วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ 10 ม.1 78.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA111543 สารเสพติด 10 ม.1 50.7K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA110567 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 5 ม.1 35.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA110540 ภาวะโภชนาการ 5 ม.1 37.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA110310 ระบบประสาท 10 ม.1 75.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA109945 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ 10 ม.1 40.8K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA109939 ระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ 10 ม.1 74K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100743 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่29 20 ม.1 69.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100742 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่28 15 ม.1 120.6K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100741 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่27 15 ม.1 33.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100740 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่26 20 ม.1 25.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100739 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่25 14 ม.1 24.5K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100738 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่24 15 ม.1 22.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100737 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่23 20 ม.1 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100736 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่22 20 ม.1 20.2K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100735 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21 20 ม.1 19.4K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100734 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่20 20 ม.1 29.9K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100733 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่19 15 ม.1 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
HEMA100732 วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่18 15 ม.1 16K เริ่มทำข้อสอบ