วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่9

วิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้น
ม.1
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ