ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 1 เรื่อง การสะกดคำ ความหมายของคำ

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
7 ข้อ
เวลา
5 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ