ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 4

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
17 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ