หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 125 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPB512542 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ ชุดที่ 2 5 ป.5 62K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512393 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรกรุงธนบุรี 10 ป.5 89.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512252 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนาในประเทศไทย 5 ป.5 70.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512217 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ป.5 49.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB512057 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิศาสตร์ 5 ป.5 50.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510953 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรอง 5 ป.5 32.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510818 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ 10 ป.5 34.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510802 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สหกรณ์ 10 ป.5 46.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510772 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 อาณาจักรอยุธยาน่ารู้ 10 ป.5 47.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510351 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 25 ป.5 72.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB510130 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความเป็นมาของท้องถิ่น 10 ป.5 45.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506613 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ในหลวงกับการพัฒนา 11 ป.5 36.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506611 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญของไทย 12 ป.5 42.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506609 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สังคมไทยน่าอยู่ 10 ป.5 30.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506607 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 บรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อ 10 ป.5 15.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506600 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ความสำคัญของเวลา 10 ป.5 14.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506599 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 การผลิตและการบริโภค 10 ป.5 34.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506598 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ภูมิภาคของเรา 10 ป.5 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506597 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ลักษณะการดำเนินชีวิตของคนไทย 10 ป.5 15.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506596 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 23.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506595 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ในสมัยประวัติศาสตร์ 12 ป.5 20.7K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506594 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 11 ป.5 34.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506578 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 สร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย 10 ป.5 17.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506577 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ชดที่ 2 10 ป.5 16K เริ่มทำข้อสอบ
SOPB506576 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 10 ป.5 13.8K เริ่มทำข้อสอบ