ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป. 5 ชุดที่ 1

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ