แบบทดสอบ วิชา คณิตศาสตร์

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ