สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ม.1
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ