ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 5 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ชุดที่ 2

วิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับชั้น
ป.5
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ