งานบ้าน ป.3 ชุดที่1

วิชา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ