เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ป.6

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ