แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
45 ข้อ
เวลา
90 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ