ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม.3 ปี 2561

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
39 ข้อ
เวลา
90 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ