ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ