ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
30 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ