ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
40 ข้อ
เวลา
60 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ