ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ม. 6

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
50 ข้อ
เวลา
120 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ