ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
32 ข้อ
เวลา
90 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ