หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 60 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THPB613534 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 32 ป.6 42.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613317 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 20 ป.6 168.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMB613314 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 20 ป.6 49.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613098 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 2 14 ป.6 106.2K เริ่มทำข้อสอบ
THPB613097 ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 1 14 ป.6 73K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612424 เตรียมสอบเข้า ม.1 ภาษาไทย ชั้น ป. 6 5 ป.6 365.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612421 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 2 12 ป.6 142.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612420 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1 12 ป.6 124.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612417 ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2552 20 ป.6 117.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB612005 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง การอ่าน 5 ป.6 172.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611651 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 29 5 ป.6 135.7K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611432 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 10 ป.6 308.5K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611426 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 5 ป.6 145.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611404 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง คำประพันธ์ 5 ป.6 61.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611393 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 30 10 ป.6 193K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611376 เตรียมสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 10 ป.6 125.4K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611326 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 31 10 ป.6 341.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611232 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 32 20 ป.6 49K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611168 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง ภาษาพาที 5 ป.6 35K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611133 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ชั้น ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ป.6 81.6K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611132 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ป.6 30.1K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611127 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ป.6 35.9K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611126 แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ป.6 59.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB611125 แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ป.6 84.3K เริ่มทำข้อสอบ
THPB610804 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง วรรณคดีลำนำ 9 ป.6 67.7K เริ่มทำข้อสอบ