ข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 2

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
30 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ