ข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2558

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
16 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ