แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
15 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ