ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาอังกฤษ(ปี2554) ชุดที่3

วิชา
ภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ