แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 วิทยาศาสตร์ ปี 2554 ชุดที่ 2

วิชา
วิทยาศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
11 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ