แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 ภาษาไทย ปี 2554 ชุดที่ 1

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
12 ข้อ
เวลา
25 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ