ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 มาตราตัวสะกด

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ