แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.2
จำนวน
5 ข้อ
เวลา
15 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ