หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 38 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCMA213014 Science M.2 English Program Food and Addictive Substances 5 ม.2 71.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA212680 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบสืบพันธุ์ 10 ม.2 105.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA212403 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 2 7 ม.2 138.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA212127 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุ 5 ม.2 79.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA212046 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง พันธุศาสตร์ (Genetic) 5 ม.2 32.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA211851 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง 10 ม.2 153.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA211839 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 3 10 ม.2 50.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA211779 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 10 ม.2 114K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA211225 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง แรงและปฏิกิริยาทางเคมี 20 ม.2 89.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA211043 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบกลไกมนุษย์ 20 ม.2 77.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210588 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 5 20 ม.2 36K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210547 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 4 20 ม.2 26.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210546 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 3 20 ม.2 21.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210545 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 2 20 ม.2 20.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210544 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่ 1 20 ม.2 68.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210165 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบขับถ่าย 10 ม.2 72.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210123 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ 10 ม.2 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA210108 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ชุดที่ 1 10 ม.2 63.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA209976 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและสารเสพติด 10 ม.2 36.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA209942 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์และสัตว์ 10 ม.2 85.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA209904 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์ 10 ม.2 19.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA208330 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ 20 ม.2 104.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA207664 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ตารางของธาตุ 10 ม.2 37K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA203300 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง อาหารและการดำรงชีวิต 5 ม.2 74.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCMA203248 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง การสืบพันธุ์ของสัตว์ 5 ม.2 45.8K เริ่มทำข้อสอบ