ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง มาตรา แม่เกย

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.2
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ