พื้นที่ผิว และปริมาตร

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ม.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
40 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ