ข้อสอบภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง ลักษณนาม

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.3
จำนวน
10 ข้อ
เวลา
20 นาที
ผู้ออกข้อสอบ
ทรูปลูกปัญญา
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ