ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 9

วิชา
ภาษาไทย
ระดับชั้น
ป.1
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ