แนวข้อสอบ O-NET ป. 6 คณิตศาสตร์ (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4

วิชา
คณิตศาสตร์
ระดับชั้น
ป.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
45 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ