ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่5

วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้น
ม.6
จำนวน
20 ข้อ
เวลา
35 นาที
ประวัติการทำแบบทดสอบ
การทดสอบ วันที่ทำแบบทดสอบ ผลการทดสอบ เวลาที่ใช้
กรุณา เพื่อบันทึกข้อมูลการทำแบบทดสอบ