ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 เรื่องจำนวนนับไม่เกิน 100,000
95% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ข้อใดมีค่าน้อยกว่า 50,769