แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
65% Complete
5 of 20
ข้อที่ 5. 98,611 – 67,983 = .......