แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
100% Complete
6 of 20
ข้อที่ 6. ข้อใดเท่ากับ 35,280
เฉลย

= 35,280