แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
25% Complete
11 of 20
ข้อที่ 11. “หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบสี่” เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้