แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว
31% Complete
8 of 16
ข้อที่ 8. 1 เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร